မိန္းကေလးတစ္ေယာက္ကို ၾကည့္လိုက္႐ုံနဲ႔ အပ်ိဳ စစ္မစစ္ ေျပာလို႔ရတယ္ဆိုတာ တကယ္ဟုတ္မဟုတ္ ေျဖရွင္းခ်က္…

မိန္းကေလးတစ္ေယာက္ကို ၾကည့္လိုက္႐ုံနဲ႔ အပ်ိဳ စစ္မစစ္ ေျပာလို႔ရတယ္ဆိုတာ တကယ္ဟုတ္မဟုတ္ ေျဖရွင္းခ်က္…

မိႏ္းေကလးတစ္ေယာကၠိဳ ၾကၫ့္လိုက္ရဳံနဲ႔ အပ္ိဳ စစၼစစ္ ေ်ပာလို႔ရတယၦိဳတာ တကယ္ဟဳတၼဟုတ္

ဒီကိစၥက ေယာကၤ္ားေလးေၾတၾကားမြာ ေတာ္ေတာ္ေအ်ပာမ္ားတဲ့ ကိစၥတစၡဳ်ဖစၸါတယ္။

မိႏ္းေကလးတစ္ေယာကၠိဳ ၾကၫ့္လိုက္ရဳံနဲ႔ အပ္ိဳစစၼစစၦိဳတာကို ခႏ္႔မြႏ္းေ်ပာလို႔ရတယၦိဳတာက တကယ္ေရာ ဟုတၷိုငၸါ့မလား။

ၿပီးေတာ့ အပ္ိဳစငၼိႏ္းေကလးနဲ႔ ပထမဆံုးအႀကိမ္အတူေနရင္ ေၾသးၾထကၱယၦိဳတာေကရာ ခိုငႅံုတဲ့ အခ္ကၱစၡဳ်ဖစၷိုင္သလား။

မိႏ္းေကလးတစ္ေယာက္ရဲ႕ ကိုယ္အဂၤါအစိတ္အပိုင္းေၾတ၊ လႈပ္႐ြားပံုေၾတကို ေအပၚယံေလာက္ ၾကၫ့္ၿပီး အပ္ိဳစစၼစစ္ ေ်ပာတာေကတာ့ မိႏ္းေကလးရဲ႕ဂုဏ္သိကၡာကို ေမလးစားရာၾကပါတယ္။

ဒါေပမယ့္ ဒီလိုခႏ္႔မြႏ္းခ္က္ေၾတကို အမြႏႅိဳ႕ ထငၼြတၼြားေနသူေၾတလၫ္း ႐ြိပါတယ္။ ဒီခႏ္႔မြႏ္းခ္က္ေၾတဟာ တကယ္ေရာအမြႏ္်ဖစၷိုင္ မ်ဖစၷိုငၦိဳတာကို သိဖို႔ လိုအပၸါတယ္။

၁။ အပ္ိဳမဟုတ္သဴေၾတ လမ္းေလြ္ာက္ရင္ ေ်ေခထာကၠားတယ္ (မြား)

ဒီအခ္ကၠ အမ္ားစုလကၡံထားတဲ့ အမြားႀကီးတစၡဳ်ဖစၸါတယ္။ မိႏ္းေကလးတစ္ေယာက္ လမ္းေလြ္ာကၱဲ့ပံုက သူမရဲ႕ ခႏၶာကိုယၱၫ္ေဆာကၸံုနဲ႔ပဲ ဆိုငၸါတယ္။

တငၸါး႐ုိးဘယ္ေလာၠက္ယ္၊ ေပါငၻယ္ေလာကၱဳတၱယ္ ဆိုတာေေၾတပၚမြာ မူတၫၸါတယ္။ ဒီအခ္ကၠ မိႏ္းေကလးတစ္ေယာက္ အပ္ိဳဟုတၼဟုတၷဲ႔ မဆိုငၸါဘူး။

ဒါ့ေၾကာင့္ လမ္းေလြ္ာကၸံုၾကၫ့္႐ုံနဲ႔ ေ်ပာလို႔မရပါဘူး။

၂။ အပ္ိဳမဟုတ္ေတာ့ရင္ ရင္သားေၾတႀကီးလာတယ္ (မြား)

ေယာကၤ္ားေလးေၾတ စိတၸါလာတဲ့အခါမြာ လိငၱံထဲကို ေၾသးစီးဆင္းတဲ့အၾတက္ ေထာငၼတၱင္းမာလာသလိုပဲ ….

မိႏ္းေကလးတစ္ေယာက္ရဲ႕ ရင္သားဟာလၫ္း လိငၥိတၷိုးၾကားလာရင္ တင္းမာၿပီး အနၫ္းငယ္ႀကီးလာတတၸါတယ္။

ဒါက ေအရးမႀကီးပါဘူး။ ဒါေပမယ့္ ရင္သားႀကီးတိုင္း အပ္ိဳမဟုတၻဴးလို႔လၫ္း ေ်ပာလို႔မရပါဘူး။

အရပ္အ်မင့္၊ ကိုယ္ေအလးခ္ိႏ္ေေၾတပၚမြာ မူတၫ္သလို ေဟာၼဳႏ္းေအ်ပာင္းအလဲေေၾတၾကာင့္လၫ္း ရင္သားေၾတရဲ႕ အျရယ္အစားက ေ်ပာင္းလဲႏိုငၸါတယ္။

ဒါ့ေၾကာင့္ ရင္သားအျရယ္အစားကို ၾကၫ့္႐ုံနဲ႔လၫ္း အပ္ိဳစစၼစစ္ေ်ပာလို႔မရပါဘူး။

၃။ လိငၦကၦံဖူးတဲ့မိႏ္းေကလး တငၸါးက ်ပားၾသားတယ္ (မြား)

ဒီအခ္က္သာ အမြႏၦိဳရင္ လံုး၀ႏ္းလြပတဲ့ တငၸါးနဲ႔ လမ္းေလြ္ာက္ေနတဲ့ မိႏ္းေကလးေၾတကို ်မင္ေရတာ့မြာ မဟုတၸါဘူး။

အတူေနဖူးရံုနဲ႔ တငၸါးရဲ႕ တင္းမာမႈက ပ္ကၥီးၾသားတာမဟုတၸါဘူး။ ၿပီးေတာ့ တငၸါး်ပားေေနပမယ့္ တစၡါမြ အတူေမနဖူးတဲ့ အပ္ိဳစင္ေၾတလၫ္း ႐ြိပါတယ္။

၄။ အတူေနဖူးတဲ့ မိႏ္းေကလးေၾတမြာ အၾကၫ့္တစၼ္ိဳး႐ြိတတၱယ္ (မြား)

ဒီအခ္ကၠ ေယာကၤ္ားေလးအမ္ားစုေ်ပာတတ္ၾကတဲ့ အဓိပၸါယၼ႐ြိတဲ့ကိစၥပါ။ မိႏ္းေကလးတစ္ေယာက္ရဲ႕ အၾကၫ့္က သူ႔စိတ္ေအ်ခေအေနပၚမြာ မူတၫၸါတယ္။

အၾကၫ့္လိုက္ၿပီး အဓိပၸါယ္ေဖာ္ေနရတာကို ရႈပ္ေေၾထနပါၿပီ။

၅။ အပ္ိဳစင္ရဲ႕ ရင္သားကို ေအပၚကိုေထာင္ေနတယ္ (မြား)

ဒီအခ္ကၠလၫ္း ႐ုပၸိဳင္းဆိုင္ရာေအ်ခေအနတစၡဳပါ။ မိႏ္းေကလးတစ္ေယာက္ရင္သားရဲ႕ အျရယ္အစားနဲ႔ အ်ခားအခ္က္အလက္ေၾတကို ၾကၫ့္ၿပီး အပ္ိဳဟုတၼဟုတ္ ဆံုး်ဖတႅိဳ႕ မ်ဖစၷိုငၸါဘူး။

အခုေခတၼြာ ရင္သားကို စိတၱိဳင္းက္ပံုေဖာႅိဳ႕ရတဲ့ နၫ္းပညာနဲ႔ ေဆး၀ါးေၾတ႐ြိေနၿပီ်ဖစၱဲ့အၾတက္ ရင္သားေၾတ ေအပၚေထာင္ၿပီး တင္းရင္းေနတိုင္း အပ္ိဳစင္ေလးပါလို႔ ေ်ပာလို႔မေရတာ့ပါဘူး။

၆။ မ္ကၡံုးႏြစၡဳၾကားက ေအမႊးေၾတ မ႐ြိေတာ့ရင္ အပ္ိဳမဟုတၻဴး (မြား)

လံုး၀ လံုး၀ကို အဓိပၸါယၼ႐ြိတဲ့ ခႏ္႔မြႏ္းခ္က္်ဖစၸါတယ္။ မိႏ္းေကလးတိုင္းလၫ္း မ္ကၡံုးႏြစၡဳၾကားမြာ ေအမႊးမ႐ြိတတ္သလို အဲ့ဒီေအမႊးကလၫ္း အပ္ိဳစစၼစစၷဲ႔ ဘာမြမဆိုငၸါဘူး။

ပထမဆံုးအႀကိမ္ ခ္စၱင္းေႏြာတဲ့ မိႏ္းေကလးတိုင္း ေၾသးၾထက္သလား ? ေၾသးမၾထက္ရင္ အပ္ိဳမစစၻဴးလား ?

ဒီအခ္ကၷဲ႔ပတ္သက္ၿပီး အပ္ိဳစင္ေအမြးပါး (ပါကင္)နဲ႔ ပတ္သက္ၿပီး နၫ္းနၫ္းေလာက္ ႐ြင္း်ပဖို႔လိုပါတယ္။

အပ္ိဳစင္ေအမြးပါးဆိုတာက မိႏ္းေကလးအဂၤါ၀ကို ဖုံးအုပၠာၾကယၳားတဲ့ ေအရ်ပားအလႊာပါးေလးတစၡဳ ်ဖစၸါတယ္။ လံုး၀ႀကီးပိတၳားတာေတာ့မဟုတၸါဘူး။

တစၡါမြလိငၼဆကၦံဖူးတဲ့ မိႏ္းေကလးတစ္ေယာကၷဲ႔ အတူေနတဲ့အခါမြာ ထိုအလႊာပါးေလးကို ်ဖတ္သႏ္းၾသားဖို႔လိုပါတယ္။

်ဖၫ္း်ဖၫ္းခ္င္း ညင္ညင္သာသာ ၾတႏ္းထိုးေပး်ခင္းအား်ဖင့္ အလႊားပါးေလးမြာ႐ြိတဲ့ ေအပါက္ငယၠ သင့္ပစၥၫ္း၀ငႅိဳ႕ေရလာကၱဲ့အထိ က္ယႅာတာ်ဖစၸါတယ္။

ဒါမြမဟုတႅၫ္း ေပါက္်ပဲၾသားတာမ္ိဳး ်ဖစၱတၸါတယ္။ ဒီအခါမြာ ေၾသးၾထကၱာ်ဖစၸါတယ္။ ဒီလိုေအ်မြးပါ က္ယႅာတာ၊

ေပါက္်ပဲၾသားတာမ္ိဳးက အားကစားေၾတလုပ္ရင္းနဲ႔လၫ္း ်ဖစၱတၸါတယ္။ဒါ့ေၾကာင့္ မိႏ္းေကလးတိုင္း ပထမဆံုးအႀကိမ္အတူေနရင္ ေၾသးၾထကၼယႅိဳ႕ မမြတၳားပါနဲ႔။

အတူေနလို႔ ေၾသးမၾထကၻဴးဆိုတိုင္းလၫ္း သူမက အပ္ိဳမဟုတၻဴးလို႔ မဆိုႏိုငၸါဘူး။ သူမရဲ႕ေအ်မြးပါးက လံုေလာက္ေအာင္ က္ၾယၳကၷိုငႅိဳ႕ ….

ဒါမြမဟုတ္ အ်ခားေအၾကာင္းတစၡဳခုေၾကာင့္ ေပါက္ၿပဲၿပီးသား်ဖစ္ေနတာမ္ိဳး ်ဖစၷိုငၸါတယ္။

အပ္ိဳစစၼစစၦိဳတဲ့ကိစၥက သင့္အၾတက္ အရမ္းေအရးႀကီးေနတယၦိဳရင္ ႏြစ္ဦးသား ေအၾကအလၫ္ေၾဆးေျႏးပါ။

ဒီေၾဆးေျႏးခ္ကၠ အဆင္ေ်ေပ်ပနဲ႔ ၿပီးၾသားမယႅိဳ႕ေတာ့ မထငၸါဘူး။

Be the first to comment

Leave a Reply

Your email address will not be published.


*